Lịch sử phát triển 

         Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh những nhà xuất bản đầu tiên của chính quyền cách mạng. Ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia - cơ quan quản lý Nhà nước đồng thời cũng là doanh nghiệp nhà nước về xuất bản, in, phát hành. Trải qua các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

         Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc thành lập Hội, đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2001, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã ra Quyết định số 48/2001/QĐ-BTCCBCP Về việc cho phép thành lập Hội Xuất bản - In - Phát hành sách (gọi tắt là Hội Xuất bản) Việt Nam.

         Khi mới thành lập, Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam tập hợp, đoàn kết những người làm công tác xuất bản, in, phát hành sách trong cả nước, góp phần xây dựng và phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam.

         Sau khi Hiệp hội In Việt Nam được thành lập (tháng 02 năm 2006), căn cứ các quy định của Nhà nước và đề nghị của Chủ tịch Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 676/QĐ-BNV ngày 12/6/2007 Cho phép đổi tên Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam thành Hội Xuất bản Việt Nam; phê duyệt Điều lệ Hội Xuất bản Việt Nam. Hội Xuất bản Việt Nam bao gồm những người làm công tác xuất bản, phát hành sách và các lĩnh vực liên quan, tự nguyện đóng góp trí tuệ, sức lực và tài chính nhằm không ngừng phát triển sự nghiệp xuất bản của Việt Nam.

         Từ khi thành lập (năm 2001) đến nay, Hội Xuất bản Việt Nam đã trải qua năm kỳ đại hội:

         1. Ngày 26 tháng 10 năm 2001, Ban vận động thành lập Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam, nhiệm kỳ 2001-2007. Chủ tịch Hội là ông Phan Khắc Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.

         2. Ngày 15 tháng 3 năm 2007, Hội Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2007-2011. Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Kiểm - Cục trưởng Cục Xuất bản.

         3. Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2011-2017. Chủ tịch Hội là ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

         4. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2023. Chủ tịch Hội là ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

         5. Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Hội là ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

         Đến nay, Hội Xuất bản Việt Nam có 189 hội viên, trong đó: 169 hội viên tổ chức, 20 hội viên cá nhân, với tổng số hơn 11.000 người lao động.