Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng Hội Xuất bản Việt Nam vững mạnh

2024-05-28 17:03:37

Ông Phạm Minh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028). Sau đây là toàn văn phát biểu của ông Phạm Minh Tuấn tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Xuất bản Việt Nam.


Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản khóa V. Ảnh: Việt Linh.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao nhất, hôm nay, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Xuất bản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tất cả mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đại diện cho 187 hội viên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm, quyết tâm của trên 11.000 người hoạt động trong ngành xuất bản, đã thảo luận sôi nổi, nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Xuất bản Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác xuất bản được đề ra trong các Nghị quyết, Quy định của Đảng; triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2/01/2020 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới; nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của Hội Xuất bản Việt Nam là “Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028” và “Điều lệ Hội Xuất bản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)”.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã quán triệt sâu sắc những quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đối với phát triển văn hóa nói chung, đó là: “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045”; Và với xuất bản nói riêng là: “Sắp xếp ngành theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hoá”.

Các văn kiện cũng đã kịp thời cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Thư chúc mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam: “Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc”.

Đã có 15 tham luận gửi đến Đại hội đại diện cho các khối: Nhà xuất bản, cơ sở phát hành, công ty công nghệ xuất bản, các cơ sở đào tạo, các chuyên gia đầu ngành, trong đó đã có 6 tham luận được trình bày trực tiếp tại Đại hội. Các báo cáo tham luận đều khẳng định những đóng góp quan trọng của những người làm công tác xuất bản, phát hành trên cả nước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khẳng định vị thế, vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong đời sống xuất bản nước nhà; đề ra các giải pháp trên tinh thần quyết tâm như chủ đề của Đại hội: “Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển”, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Xuất bản Việt Nam khoá V. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành khoá V lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Ngay trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khoá V, Ban Chấp hành đã bầu thành công Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra, tạo điều kiện lãnh đạo Hội hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Được đón các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể đến dự Đại hội là niềm vinh dự lớn, không chỉ đối với Đại hội mà của còn đối với những người làm công tác xuất bản, phát hành trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện. Đại hội trân trọng tiếp thu và đã đưa vào Nghị quyết để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá IV không tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá V. Chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xuất bản.

Được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoạt động xuất bản nói chung, Hội Xuất bản Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, các nhiệm vụ nặng nề.

Ngành xuất bản phải nỗ lực hơn để giải quyết những vấn đề đặt ra liên quan đến nguồn lực của một số nhà xuất bản; yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị của người làm xuất bản; cơ chế hữu hiệu để động viên, khích lệ các tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu sáng tác và công bố tác phẩm có giá trị, xứng tầm với công cuộc đổi mới đất nước; tìm tòi, sáng tạo hướng đi phù hợp để ngành Xuất bản đảm trách sứ mệnh góp phần “soi đường” cho nhân dân, kiến tạo các giá trị và lối sống lành mạnh, tiến bộ.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã yêu cầu: “Hoạt động xuất bản phải kịp thời thích ứng, chuyển đổi, lựa chọn cách thức, mô hình hoạt động phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, kinh tế xuất bản phải trở thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Hội Xuất bản Việt Nam cần chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực xuất bản, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của tổ chức hội đối với hoạt động xuất bản; tạo hành lang pháp lý, cơ chế phù hợp, thuận lợi để ngành Xuất bản phát triển”.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo trên, với truyền thống vẻ vang 70 năm sự nghiệp xuất bản cách mạng, kế thừa và phát huy thành tựu của các thế hệ đi trước, đội ngũ những người làm xuất bản, phát hành sách trong cả nước hiện nay - tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Xuất bản Việt Nam - sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới xin hứa sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới hoạt động, chung sức, chung lòng, vì một nền xuất bản cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì Tổ quốc, vì nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng ngành xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc; hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của ngành, xứng đáng là vũ khí tư tưởng của Đảng, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, cần chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng Hội Xuất bản Việt Nam vững mạnh; nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát triển ổn định hệ thống các nhà xuất bản; hoàn thiện các đề án, quy hoạch ngành xuất bản theo hướng đổi mới tư duy, có giải pháp đồng bộ để giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành như đổi mới mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy, tạo điều kiện để các công ty phát hành sách, công ty công nghệ có cơ chế tham gia, đóng góp các ý tưởng, sáng kiến, thành tựu, tạo sự đột phá mạnh mẽ cho ngành Xuất bản. Hội Xuất bản Việt Nam nói riêng, ngành Xuất bản nói chung mong muốn các cơ quan, đơn vị báo chí, nhà báo, phóng viên hỗ trợ, phối hợp, đồng hành, qua đó tập trung lan tỏa các mô hình mới về phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng, vì mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò của Hội trong công tác tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia hàng năm ngày càng uy tín, xứng tầm, được Nhà nước, nhân dân, xã hội quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn xây dựng nội dung các văn kiện; các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV, các thành viên, cộng sự tham gia Ban Tổ chức, nhà khách La Thành... đã có nhiều đóng góp, mang lại sự thành công tốt đẹp cho Đại hội, các phóng viên báo đài dự và đưa tin.

Cuối cùng, trân trọng kính chúc các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý, đồng chí, đồng nghiệp trên cả nước sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

(Theo Zing News - https://znews.vn/day-manh-hop-tac-quoc-te-xay-dung-hoi-xuat-ban-viet-nam-vung-manh-post1446529.html)

TIN CHỌN LỌC KHÁC
Giải thưởng Sách Quốc gia 2024: Lần đầu tiên bạn đọc tham gia đề cử
2024-07-17 10:38:29
Ngày 6/6, Hội Xuất bản Việt Nam ra thông báo mời độc giả đề cử, giới thiệu những cuốn sách có giá trị cao về nội dung, hình thức... tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII-2024.
Lãnh đạo Hội Xuất bản VN chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam
2024-07-02 11:44:25
Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam đã đến chúc mừng cán bộ, phóng viên nhân viên Tạp chí điện tử Tri Thức.
Thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á
2024-05-28 17:16:23
Sau gần 2 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ABPA, Hội Xuất bản Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp ngoại giao nhân dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị...
Khai mạc Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
2024-05-28 17:05:10
Ngày 15/9, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sự kiện nằm...
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng Hội Xuất bản Việt Nam vững mạnh
2024-05-28 17:03:37
Ông Phạm Minh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028). Sau đây là toàn văn phát biểu của ông Phạm Minh Tuấn tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ...
Hợp tác xuất bản, phát hành sách đối ngoại tới bạn đọc quốc tế
2024-05-28 16:54:33
Sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ góp phần quảng bá văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra thế giới.